โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559


มทร.ล้านนาตาก รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และตอบข้อซักถามคณะกรรมการ วัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
ภาพ : งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาตาก