โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อข้อมูลพื้นฐาน

คณะบริหารธุรกิจฯ

คณะวิศวกรรมฯ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

คณะ

ศิลปกรรมฯ

วิทยาลัย

รวม

1

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

7

16

8

9

2

42

2

- ---ระดับปริญญาตรี

6

14

6

8

2

36

3

- ---ระดับปริญญาโท

1

2

2

1

-

6

4

จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

6,068

7,487

1,179

1,600

132

16,466

5

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี

6,045

7,439

1,147

1,596

132

16,359

6

- ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท

23

48

32

4

-

107

7

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

351

370

268

124

31.5

1,144.5

8

- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

12

20

4.5

13

0

49.5

9

- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า

269

246.5

155

100

19.5

790

10

- -จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

70

103.5

108.5

11

12

305

11

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์

289

240

168

80

25.5

802.5

12

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

11

19

3.5

8

0

49.5

13

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

230

177.5

106

66

18.5

615

14

- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

48

43.5

58.5

6

7

165

15

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

58

123

86

38

5

310

16

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

1

1

1

5

0

8

17

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

38

68

46

29

1

182

18

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

19

54

39

4

4

120

19

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

4

7

14

6

1

32

20

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0

0

0

0

0

0

21

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

1

1

3

5

0

10

22

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

3

6

11

1

1

22

23

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

0

0

0

0

0

0

24

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

0

0

0

0

0

0

25

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า

0

0

0

0

0

0

26

- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

0

0

0

0

0

0

27

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

2,285

1,430

410

403

24

4,552

28

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

1,155

610

317

171

21

2,274

29

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

1,090

580

249

125

21

2,065

30

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

43

14

29

13

-

99

31

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

180

90

22

20

1

313

32

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

23

16

39

33

-

111

33

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

23

15

4

8

1

51

34

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

6

19

1

1

-

27

35

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

28

68

11

7

-

114

36

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)

10,701.90

15,863.78

13,778.03

14,034.10

15,790.00

14,033.56

37

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕)

4.36

4.23

4.33

4.37

4.26

4.31

38

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

5,711.98

6,186.40

979.66

1,330.86

7,982

14,289.06

39

- ---ระดับอนุปริญญา

-

-

-

-

-

-

40

- ---ระดับปริญญาตรี

5,703.98

6,150.24

949.30

1,327.18

79.82

14,210.52

41

- ---ระดับปริญญาโท

8

36.50

30.36

3.68

-

78.54

42

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

210,000

5,316,850

11,343,350

9,287,875

290,544

26,448,619

43

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35,000

5,316,850

11,343,350

8,715,750

290,544

25,701,494

44

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

175,000

-

-

572,125

-

747,125

45

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

19,470,000

12,365,158

15,025,077.50

0

3,853,796

47,501,031.50

46

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,213,000

12,365,158

15,025,077.50

-

3,853,796

31,244,031.50

47

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16,257,000

-

-

0

-

16,257,000

48

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

345

357

255

122

29.5

1,108.5

49

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51.5

357

255

101

29.5

794

50

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

293.5

-

-

21

-

314.5

51

จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

-

-

-

-

-

-

52

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

53

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

54

จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ

6

13

13

2

2

36

55

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

0

13

13

2

2

30

56

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

6

-

-

-

-

6

57

จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

-

-

-

-

-

-

58

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

-

-

-

-

-

-

59

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

60

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

135

118

71

16

4

344

61

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19

118

71

16

4

228

62

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

116

-

-

0

-

116

63

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

12

21

13

3

6

55

64

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

21

13

3

6

45

65

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10

-

-

-

-

10

66

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

-

-

-

1

-

1

67

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

1

-

1

68

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

69

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

15

1

13

2

0

31

70

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0

1

13

2

0

16

71

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

15

-

1

0

0

15

72

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

19

4

10

3

5

41

73

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

4

10

3

5

22

74

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19

-

-

-

-

19

75

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

10

21

14

5

1

51

76

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

21

14

5

1

42

77

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9

-

-

0

-

9

78

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

-

-

-

1

-

1

79

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

1

-

1

80

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

81

ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

-

-

-

-

-

-

82

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

83

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

84

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

-

-

-

-

-

-

85

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

86

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

87

ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

-

-

-

-

-

-

88

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

89

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

90

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

-

-

-

-

-

-

91

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

92

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

93

ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

-

-

-

-

-

-

94

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

95

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

96

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

-

-

-

-

-

-

97

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

98

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

99

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

-

-

-

-

-

-

100

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

101

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

102

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

-

-

-

23

-

23

103

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

15

-

15

104

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

8

-

8

105

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

106

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

107

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

108

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

-

-

-

-

-

-

109

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

-

-

-

110

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

-

-

-

111

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

-

-

-

5

-

5

112

- ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

2

-

2

113

- ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-

-

-

3

-

3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา