โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ


มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ลำดับ หน่วยงาน งาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียน การให้บริการด้านทะเบียนและเอกสารการศึกษา สำหรับนักศึกษา

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2

กองกลาง

งานบริหารงานทั่วไป

การรับไปรษณีย์

 
3

 

 

การเบิกเงินงานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร

 
4

 

งานสารบรรณ

การรับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอก

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

5

 

งานประชุม

และเลขานุการผู้บริหาร

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

 
6     การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
7

 

งานยานพาหนะ

การขอใช้รถราชการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523

2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530

3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535

4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538

5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541

6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545

8

 

งานวินัยและนิติการ

การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

 
9

กองคลัง

งานบริหารการเงิน

และงบประมาณ

การรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชำระล่าช้าที่กองคลัง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ระดับต่ำกว่า ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับต่ำกว่า ปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2565

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2560

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2565

10

 

งานเบิกจ่าย

การขอยืมเงินทดรองราชการ

1. คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มทร.ล้านนา

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 

2.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 

2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2566 

2.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการอื่น พ.ศ. 2566 

2.6 หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179  การจัดซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ

2.7 การเทียบตำแหน่งบุคคลภายนอกกับตำแหน่งข้าราชการ

2.7.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว104 

2.7.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว105

2.7.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว49 

2.7.4 หนังสือสำนักงาน กพ.ที่ นร 1008/ว9 

2.7.5 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 

2.8 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ ยืมเงิน 

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

3.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ 

3.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่9) พ.ศ.2560

3.3 หนังสือกรมบัญชีกลาง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ

3.4 หนังสือมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ มติคณะรัฐมนตรี)

3.5 หนังสือเรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ

3.6 หนังสือ เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการ ดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ ประชุมของหน่วยงานของรัฐ

3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยืมเงิน

3.8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง งดเบิกจ่ายค่าสมนาคุณของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทผู้บริหาร 

3.9 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการอื่น พ.ศ. 2566 

11     งานเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ

1. พระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2518

2. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

4. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

5. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

6. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7. ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน

8. ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

9. การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)

10. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงิน

11. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

12. หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

13. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชน

14. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ 2562

16. หนังสือเวียนและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

12

 

งานบัญชี

การขอสำเนาเอกสารทางการเงินและบัญชี

 1. ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
 2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
13

 

งานพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548
 2.  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 3.  พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2566
 4.  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 5.  พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ.2560)
 6.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเกบรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
 7.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
 8.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 9.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับ 3) พ.ศ.2565
 10.  ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
 11.  ระเบีบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
 12.  ระเบีบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 13.  ระเบีบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555
 14.  หนังกรมบัญชีกลางเรื่อง...การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ 2560
 15.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 16.  หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว214 เรื่องแนวปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
 17.  หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว845 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
 18.  หนังสือเวียน ที่ กค(กวจ)0405.2/ว198 แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
 19.  หน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง และข้อกำหนดขอบเขตของงาน(TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.)
 20.  หลักเกณฑ์การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification : Spec.)
 21.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551
 22.  ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2565
 23.  ระเบียบสถาบันวิจัยเทคโนโลยีราชมงคลว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2547
14

กองนโยบายและแผน

งานบริหาร

และแผนยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยง

 
15

 

งานติดตามและประเมินผล

การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 
16

 

งานแผนการเงินและงบประมาณ

การจัดทำคำเสนอขอเบื้องต้น(Preceiling)

 
17

 

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 
18

กองบริหารงานบุคคล

งานบริหารและสวัสดิการ

การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือผ่านสิทธิ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงิน ค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2564

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ.2560

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพสำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2552

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าวิชาชีพสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าวิชาชีพของ พนักงานมหาวิทยาลัย สายผู้สอน กรณีมีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าวิชาชีพของ พนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราค่าจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

19

 

งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

สรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง มาตรฐานความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2566

3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ทำสัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและ เลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

สรรหาพนักงานราชการ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

 

สรรหาลูกจ้างชั่วคราว

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2557
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20

 

งานพัฒนาบุคลากร

การขออนุญาตลาศึกษาต่อ

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2551

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

21

 

 

การขอรับทุนการศึกษา

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุนลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ พ.ศ. 2551

6. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

7. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

8. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

9. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

10. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การจัดสรรทุนและการพัฒนาบุคลากรโดย การให้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

22

 

งานทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. พระราชบัญญัติทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

2. กฎกระทรวง (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

3. พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545

4. พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2549

23

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 
24

 

 

การขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สําหรับบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม

 
25

 

 

การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 
26

 

 

การขอรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

 
27

 

 

การติดตามผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

 
28

 

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

 
29

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สาหรับกลุ่มผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีและ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับย้ายสถานศึกษา

 
30

 

 

การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สาหรับกลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

 
31

 

 

การขอใช้สนามกีฬากลางแจ้งและอาคารกิจกรรมนักศึกษา

 
32

 

 

การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

 
33

 

 

การเรียนวิชาทหาร (รด.)

 
34

 

 

การขอผ่อนผันการตรวจเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 
35

 

 

การเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ

 
36

 

 

การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

 
37

 

 

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 
38

 

 

การเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

 
39

 

งานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ

การขอรับบริการสนับสนุนทางการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการ

 
40

กองพัฒนาอาคารสถานที่

งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

การขอใช้พื้นที่และขอจัดสถานที่(หน่วยงานภายใน)

 
41

 

งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง

 
42

กองประชาสัมพันธ์

งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการให้บริการ

 
43

 

งานสื่อสารองค์กรและข่าว

การจัดทำข่าว

 
44

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา

การขออนุเคราะห์วิทยากร(ด้านวัฒนธรรม)

 
45

 

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ

การสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

 
46

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานบริหารและพัฒนาทรัพย์สิน

การขอรับบริการที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ

 
47

 

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้

การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว 1 วัน ของผู้รับบริการภายนอก

 
48

สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในประจำปี

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ หน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566

3. หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจาก หน่วยงานภายนอกองค์กร พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรมบัญชีกลาง)

4. แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน: การประเมินภายในองค์กร (กรมบัญชีกลาง)

5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565

6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

7. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2567

49

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพและประเมิน

การกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2548
 2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 3. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560)
 4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566
 9. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 11. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 12. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX พ.ศ. 2567 - 2570
 13. หลักเกณฑ์ ASEAN University Network (AUN-QA) Version 4.0
 14. คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน RMUTL QA
 15. คู่มือการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฑ์ RMUTL-EP
50

 

 

การแก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการในด้านต่างๆ 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา