โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ


มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด สำนักงานอธิการบดี ที่ปรับปรุงพัฒนา ปี 2566 

หน่วยงาน

งาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการให้บริการ

กองกลาง

งานบริหารงานทั่วไป

การรับไปรษณีย์

 

 

การเบิกเงินงานฌาปนกิจศพ บิดา มารดา สามี ภรรยาและบุตร

 

งานสารบรรณ

การรับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอก

 

งานประชุม

และเลขานุการผู้บริหาร

การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

งานยานพาหนะ

การขอใช้รถราชการ

 

งานวินัยและนิติการ

การสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

กองคลัง

งานบริหารการเงิน

และงบประมาณ

การรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชำระล่าช้าที่กองคลัง

 

งานเบิกจ่าย

การขอยืมเงินทดรองราชการ

 

งานบัญชี

การขอสำเนาเอกสารทางการเงินและบัญชี

 

งานพัสดุ

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ(กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท)

กองนโยบายและแผน

งานบริหาร

และแผนยุทธศาสตร์

การบริหารความเสี่ยง

 

งานติดตามและประเมินผล

การติดตามและการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

งานแผนการเงินและงบประมาณ

การจัดทำคำเสนอขอเบื้องต้น(Preceiling)

 

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กองบริหารงานบุคคล

งานบริหารและสวัสดิการ

การจัดทำหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือผ่านสิทธิ์

 

งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

การสรรหาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

 

งานพัฒนาบุคลากร

การขออนุญาตลาศึกษาต่อ

 

 

การขอรับทุนการศึกษา

 

งานทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ

การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

 

การขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

สําหรับบัณฑิต มทร.ล้านนา เชียงใหม

 

 

การซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

 

การขอรับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ

 

 

การติดตามผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ

 

งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สาหรับกลุ่มผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปีและ กลุ่มผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับย้ายสถานศึกษา

 

 

การขอกู้ยืมเงิน กยศ. สาหรับกลุ่มผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี

 

 

การขอใช้สนามกีฬากลางแจ้งและอาคารกิจกรรมนักศึกษา

 

 

การพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา

 

 

การเรียนวิชาทหาร (รด.)

 

 

การขอผ่อนผันการตรวจเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

 

 

การเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุ

 

 

การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

 

 

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

 

 

การเรียกค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

 

งานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ

การขอรับบริการสนับสนุนทางการศึกษา สาหรับนักศึกษาพิการ

กองพัฒนาอาคารสถานที่

งานบริหารและพัฒนาอาคารสถานที่

การขอใช้พื้นที่และขอจัดสถานที่(หน่วยงานภายใน)

 

งานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

การออกแบบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง

กองประชาสัมพันธ์

งานบริหารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการให้บริการ

 

งานสื่อสารองค์กรและข่าว

การจัดทำข่าว

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

งานบริหารและวัฒนธรรมศึกษา

การขออนุเคราะห์วิทยากร(ด้านวัฒนธรรม)

 

งานส่งเสริมวัฒนธรรมและหอเกียรติยศ

การสร้างองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานบริหารและพัฒนาทรัพย์สิน

การขอรับบริการที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ

 

งานทรัพย์สินและจัดหารายได้

การขอใช้พื้นที่ชั่วคราว 1 วัน ของผู้รับบริการภายนอก

สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายในประจำปี

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพและประเมิน

การกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

การแก้ไข เพิ่มเติม มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการในด้านต่างๆ 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือ มาตรฐานการให้บริการ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา