โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการตรวจประเมิน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการตรวจประเมิน


 

ระดับหลักสูตร

- ปีการศึกษา 2559

ระดับคณะ

ปีการศึกษา 2558

-  คณะบริหารธุรกิจฯ

-  คณะวิทยาศาสตร์ฯ

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์

-  คณะศิลปกรรมฯ

-  วิทยาลัยเทคโนโลยี่ฯ

-  สถาบันวิจัยฯ

 

ปีการศึกษา 2559

-  คณะบริหารธุรกิจฯ

-  คณะวิทยาศาสตร์ฯ

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์

-  คณะศิลปกรรมฯ

-  วิทยาลัยเทคโนโลยี่ฯ

 

--

ระดับสถาบัน

ปีการศึกษา 2558
 
ปีการศึกษา 2559
- มทร.ล้านนา

- มทร.ล้านนา เชียงราย

- มทร.ล้านนา ตาก

- มทร.ล้านนา น่าน

- มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- มทร.ล้านนา ลำปาง

ระดับ ปวช., ปวส.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีฯ

มทร.ล้านนา ตาก

มทร.ล้านนา น่าน

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ลำปาง

สายสนับสนุน

ปีงบประมาณ 2560

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา