โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการตรวจประเมิน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการตรวจประเมิน


ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

 

ระดับคณะ

คณะ

ปีการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2558

2559

2560

2561

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

2558

2559

2560

2561

 

ระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา

มทร.ล้านนา

2558

2559

2560

2561

มทร.ล้านนา เชียงราย

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา ตาก

2558

2559

2560

 

นทร.ล้านนา น่าน

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา ลำปาง

2558

2559

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา