โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบโครงการ/การประชุม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบโครงการ/การประชุม


 

          1.  มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

          2.  การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)-1

          3.  การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management)-2

          4.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ 2562

          5.  แบบฟอร์มมาตรฐานและหลักเกณฑ์ควบคุมภายใน 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา