โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 265 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ

วันที่ 12 กันยายน 2562

วัน/เวลา

กิจกรรม

08.00-09.00 น.

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน  (ห้องประชุมหิรัญญิกา)

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.00 น.

พบผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(ห้องประชุมกาสะลอง)

  • อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ / แนะนำผู้บริหารของมหาวิทยาลัย / กล่าวเปิดประชุม
  • อธิการบดีรายงานสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2561
  • ประธานคณะผู้ประเมินฯ / ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินฯ / แนะนำคณะผู้ประเมินฯ        
  • ผู้ประเมิน สัมภาษณ์/ซักถาม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  •  

10.00-12.00 น.

คณะผู้ประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูล

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.

คณะผู้ประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูล (ต่อ)

17.00-18.00 น.

พักรับประทานอาหารเย็น

18.00-19.30 น.

- คณะผู้ประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูล (ต่อ)

- คณะผู้ประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินและวางแผนการดำเนินงานในวันต่อไป

 

วันที่ 13 กันยายน 2562

วัน/เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน

09.00-12.00 น.

กลุ่มที่

ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์

สถานที่สัมภาษณ์

ตัวแทนอาจารย์ (14 คน)

ห้องประชุมกาสะลอง (ห้องประชุม 1)

2

ตัวแทนผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต  (9 คน)

ห้องประชุมหิรัญญิกา (ห้องประชุมวิเทศสัมพันธ์)

3

ตัวแทนศิษย์เก่า (9 คน)

ห้องประชุมลีลาวดี (ห้องประชุม 2)

4

ตัวแทนสายสนับสนุน (21 คน)

อาคารคณะบริหารธุรกิจ 3 บธ. 3-403

5

ตัวแทนนักศึกษา (12 คน)

อาคารคณะบริหารธุรกิจ 3 บธ. 3-503

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.

คณะผู้ประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บข้อมูล (ต่อ)

14.00-15.00 น.

ประชุมสรุปผลการประเมิน

15.00-16.30 น.

คณะผู้ประเมินฯ เสนอผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ รับทราบ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา