โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

 “ประสานความร่วมมือ สร้างมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา”


วิสัยทัศน์

          สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นกลไกเชื่อมโยงทุกเขตพื้นที่ สร้างสรรค์และพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพสู่ระดับสากล 


พันธกิจ

1. สร้างความเข้าใจด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาแก่ทุกเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นำระบบประกันคุณภาพไปใช้ เพื่อให้เกิดกลไกในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.  สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานทุกเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.

3.  ส่งเสิรมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพภายในและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

4.  พัฒนามาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา