โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ


ปรัชญา

 “ประสานความร่วมมือ สร้างมาตรฐาน งานประกันคุณภาพการศึกษา”

 

วิสัยทัศน์

          การขับเคลื่อนพันธกิจด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานที่มีคุณภาพ (จำนวนหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่าน TQR และผลการดำเนินการของคณะ/พื้นที่/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย มีคุณภาพระดับดีมาก)

     

พันธกิจ

1.  จัดทำแผน ระบบ กลไก ด้านการดำเนินการของการควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน สามารถจะติดตามผลลัพธ์ได้

2.  มีกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.  มีกระบวนการประเมินคุณภาพของระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย และนำผลดำเนินการไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา