โลโก้เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ 2567  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การจัดการองค์ความรู้ 2567


✨️ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

     เอกสารประกอบการบรรยายให้ความรู้

          laugh  เอกสารบรรยาย EdPEx มทร.ล้านนา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ  DownLoad >> File ที่ 1   File ที่ 2

          laugh  เอกสารบรรยาย RMUTL-EP มทร.ล้านนา วันที่ 24-26 มกราคม 2567 โดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล  DownLoad >> ไฟล์

          laugh  เอกสารบรรยาย RMUTL-EP มทร.ล้านนา วันที่ 24-26 มกราคม 2567 โดย อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า  DownLoad >> ไฟล์  

          laugh  ฟอร์มฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน สายสนับสนุน DownLoad >> ไฟล์  

          laugh  แนวทางการดำเนินงาน RMUTL-EP วันที่ 19-20 มีนาคม 2567 โดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล  DownLoad >> ไฟล์  

          laugh  (ร่าง) ฟอร์มรายงานผลตรวจฯ สายสนับสนุน RMUTL-EP (UPDATE 2 กรกฎาคม 2567)  DownLoad >> ไฟล์  

 


✨️ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่เป็นมาตรฐานสากล (AUN-QA)

        yes  โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (AUN-QA) 

        yes  หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพหลักสูตร มทร.ล้านนา

        yes  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

        yes  แบบบันทึกการทวนสอบร่องรอยการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร


✨️ การเขียนมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา