โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ 
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 053-921444 ต่อ 1105 
panu_mas9@rmutl.ac.th
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
นางจีรพัชร์ วงค์ทา 
นักวิชาการศึกษา
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
jirapuch@rmutl.ac.th
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง 
นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
panisara@rmutl.ac.th
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
นางอนงค์ มัลลวงค์ 
นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1105 
anongmallwong@rmutl.ac.th
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว 
นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1105 
nipaporn017@rmutl.ac.th
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
aunaun_v2@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา