โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


                                                                                                             

                                                                                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  อัครนรากุล

                                                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

       

                                                                                                          

                                                                                                         นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง 
                                                                                                        นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
                                                                                               หัวหน้างานประกันคุณภาพและประเมินผล

                                                                                     
    นางอนงค์   มัลลวงค์                                              นางจีรพัชร์  วงค์ทา                                    นางสาวพัชราภรณ์  อ้วนเฝือ                     นายประเสริฐ  อุประทอง  
       นักวิชาการศึกษา                                           นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ                   นักวิชาการศึกษา

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา