โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บุคลากร


ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย  ผัสดี
 ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 053-921444 ต่อ 1121
 nateechai2009@rmutl.ac.th
     
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 นางจีรพัชร์ วงค์ทา 
 นักวิชาการศึกษา
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
 jirapuch@rmutl.ac.th
     
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง 
 นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
 panisara@rmutl.ac.th
     
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 นางอนงค์ มัลลวงค์ 
 นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1121
 anongmallwong@rmutl.ac.th
     
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 นางสาวนิภาพร ทาสีเขียว 
 นักวิชาการศึกษา 
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
 nipaporn017@rmutl.ac.th
     
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Email :
 นางสาวพัชราภรณ์ อ้วนเฝือ 
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 0-5392-1444 ต่อ 1121 
 aunaun_v2@rmutl.ac.th

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา