โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวทางการดำเนินงาน สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา


แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือปฏิบัติงาน
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2566

 

ปฏิทินการดำเนินการ/แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560 
- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2566
- แผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2567

 

มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 

 

เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

- เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา (ตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.)ปีการศึกษา 2562

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา