โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564   | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ธันวาคม 2565 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 ธันวาคม 2565 - 27 ธันวาคม 2565

สถานที่ : ห้องประชุมการสะลอง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2564  วันที่  26-27 ธันวาคม 2565

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

เวลา

กิจกรรม

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 10.00 น.

ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2564

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.15 น.

ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล รายงานประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2564 (ต่อ)

12.00 - 13.00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.30 น.

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน

13.30 - 14.00 น.

-   พิธีเปิด

-   อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย

-   ประธานกรรมการตรวจประเมิน ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและแนะนำคณะกรรมการ

    ตรวจประเมิน

14.00 - 14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.15 - 15.15 น.

อธิการบดี (ผู้แทน)

รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564

15.15 - 16.30 น.

ผู้ช่วยอธิการบดีพื้นที่ นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ (5 พื้นที่ ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง ตาก พิษณุโลก)

16.30 - 17.00 น.

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

เวลา

กิจกรรม

08.30 - 09.00 น.

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน

09.00 - 10.00 น.

คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการตรวจประเมิน

 

กลุ่มที่ 1

คณบดี/ผอ.วิทยาลัยฯ

กลุ่มที่ 2

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มที่ 3

-   นักศึกษา (ป.ตรี/ป.โท)

-   ตัวแทนศิษย์เก่า

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล

10.00 - 10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 - 11.15 น.

คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)

คณะกรรมการตรวจประเมิน

 

กลุ่มที่ 1

อาจารย์

กลุ่มที่ 2

ตัวแทนสายสนับสนุน

 

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูล

11.15 - 12.00 น.

สัมภาษณ์ผู้บริหาร (อธิการบดี/รองอธิการบดี)

 

12.00 - 13.00 น.

 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.

คณะกรรมการตรวจประเมิน ประชุมสรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน

14.30 - 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 - 16.30 น.

คณะกรรมการตรวจประเมิน นำเสนอผลการตรวจประเมินให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา