โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว


ระยะเวลา : 31 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560

สถานที่ : ้ห้องประชุม 1

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ