โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมวิพากษ์การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 2

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา