โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว


ระยะเวลา : 12 กันยายน 2560 - 13 กันยายน 2560

สถานที่ : -

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ