โลโก้เว็บไซต์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะบริหารธุรกิจฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 31 กรกฎาคม 2561 - 1 สิงหาคม 2561

สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจฯ

ผู้รับผิดชอบ : คณะบริหารธุรกิจฯ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา