โลโก้เว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา