โลโก้เว็บไซต์ ระดับคณะ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระดับคณะ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556

กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

 

 

แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ

-  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 New!!

-  แบบฟอร์มตรวจประเมินและแบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมิน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา