โลโก้เว็บไซต์ ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระดับหลักสูตร


 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. New!!!

-  ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   
-  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พ.ศ.2557
-  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
-  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
-  ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ พ.ศ. 2556
-  กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

-  เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา : มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ 

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ   
-  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.. 2558  
-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 
-  การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล  

-  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา 
-  แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
-  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ 
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
  

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

-  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

-  คุณสมบัติของผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)

รายชื่อหลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ_TQR(30.11.60) New!

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายใจระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่ TQR New!!

มติคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ประกาศรายชื่อหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการ

   ประกันคุณภาพภายใน (IQA) เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) New!!

 

แบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ 

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 48) ปีการศึกษา 2560 New!!

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ.7) (สำหรับหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์ฯ 58) ปีการศึกษา 2560 New!!

-  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

-  แบบฟอร์มตรวจประเมินและฟอร์มรายงานผลตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา