โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประเมินตนเอง | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประเมินตนเอง


ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

 

ระดับคณะ

คณะ

ปีการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2558

2559

2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2558

2559

2560

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

2558

2559

2560

 

ระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา

ระดับสถาบัน

2558

2559

2560

 

 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา