โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประเมินตนเอง  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประเมินตนเอง


ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560, 2561

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

 

ระดับคณะ

คณะ

ปีการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2558

2559

2560

2561

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

2558

2559

2560

2561

 

ระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา

มทร.ล้านนา

2558

2559

2560

2561

*********************************************************************************************

...รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562…

1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา

2. ระดับสถาบัน(พื้นที่)

2.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา ตาก

2.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา น่าน

2.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา ลำปาง

2.4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา เชียงราย

2.5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

3. ระดับคณะ

3.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3.2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

3.3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

3.5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

4. ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

4.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
*********************************************************************************************

...รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563…

1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2563 มทร.ล้านนา
*********************************************************************************************

...รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564…
1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 มทร.ล้านนา 
*********************************************************************************************

...รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565…New!!!
1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2565 มทร.ล้านนา 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา