โลโก้เว็บไซต์ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน


...รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558-2561… 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

 

ระดับคณะ

คณะ

ปีการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

2558

2559

2560

2561

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์

2558

2559

2560

2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาลัย

2558

2559

2560

2561

 

ระดับสถาบัน

 

ปีการศึกษา

มทร.ล้านนา

2558

2559

2560

2561

มทร.ล้านนา เชียงราย

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา ตาก

2558

2559

2560

 

นทร.ล้านนา น่าน

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

2558

2559

2560

 

มทร.ล้านนา ลำปาง

2558

2559

2560

 

*********************************************************************************************

...รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562…

...1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา

...2. ระดับคณะ

2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

...3. ระดับหลักสูตร

3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2562 

*********************************************************************************************

...รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563

...1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา

...2. ระดับคณะ

2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

...3. ระดับหลักสูตร

3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563 

...4.รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน แผนภูมิเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561-2563…

4.1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน รายตัวบ่งชี้ 2561-2563

4.2 รายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ(กลาง) 2561-2563

4.3 ตารางเปรียบเทียบสรุปผลการตรวจประเมินภายใน คณะ(กลาง)ตามองค์ประกอบ 2561-2563และรายตัวชี้วัดปี2563

4.4 สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรกลาง 2562-2563
*********************************************************************************************

...รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564

...1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา 

...2. ระดับคณะ

2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

...3. ระดับหลักสูตร

3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 

...4. รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ...
4.1 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_สำนักงานอธิการบดี

4.2 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4.3 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.4 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.6 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองการศึกษา_เชียงราย

4.7 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองบริหารทรัพยากร_เชียงราย

4.8 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองการศึกษา_ตาก

4.9 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองบริหารทรัพยากร_ตาก

4.10 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองการศึกษา_น่าน

4.11 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองบริหารทรัพยากร_น่าน

4.12 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองการศึกษา_พิษณุโลก

4.13 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองบริหารทรัพยากร_พิษณุโลก

4.14 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองการศึกษา_ลำปาง

4.15 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_64_กองบริหารทรัพยากร_ลำปาง

*********************************************************************************************

...รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565

...1.ระดับสถาบัน(มหาวิทยาลัย)

1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 ระดับสถาบัน มทร.ล้านนา (ประเมินวันที่ 22-23 พ.ย.2566) New!!

...2. ระดับคณะ

2.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์

2.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

...3. ระดับหลักสูตร

3.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2565

...4. รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน ...
4.1 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_สำนักงานอธิการบดี

4.2 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

4.3 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_สถาบันวิจัยและพัฒนา

4.4 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4.6 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองการศึกษา_เชียงราย

4.7 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองบริหารทรัพยากร_เชียงราย

4.8 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองการศึกษา_ตาก

4.9 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองบริหารทรัพยากร_ตาก

4.10 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองการศึกษา_น่าน

4.11 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองบริหารทรัพยากร_น่าน

4.12 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองการศึกษา_พิษณุโลก

4.13 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองบริหารทรัพยากร_พิษณุโลก

4.14 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองการศึกษา_ลำปาง

4.15 รายงานผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสายสนับสนุน_65_กองบริหารทรัพยากร_ลำปาง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา