โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (28 พ.ค.2564) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (28 พ.ค.2564)


เอกสารประกอบการโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (28 พ.ค.2564) (จำนวน 5 ไฟล์)

1. บรรยายการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม พรบ. 2562 รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

2. คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์

3.

Present_Re-invent_20210519_Kickoff (ศ.พีระพงศ์)


4. 

PPT กฎกระทรวงการจัดกลุ่มฯ(รศ.เจษฎ์)

5. แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย 20210520 (รศ.รัฐชาติ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา