โลโก้เว็บไซต์ เอกสารประกอบโครงการประชุม แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษำ (ผ่านระบบ Zoom) ร่วมกับ มทร.ตะวันออก วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารประกอบโครงการประชุม แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษำ (ผ่านระบบ Zoom) ร่วมกับ มทร.ตะวันออก วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564


...เอกสารประกอบโครงการประชุม แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษำ (ผ่านระบบ Zoom) ร่วมกับ มทร.ตะวันออก วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา