โลโก้เว็บไซต์ นิภาพร   ทาสีเขียว | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นิภาพร ทาสีเขียว

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1
พุธ 17 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยใช้ระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ครั้งที่ 1 โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจากหน่วยงาน และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมแชร์ประสบการณ์ในปฏิบัติงานโดยการนำระบบพัฒนาคุณภาพ PDCA ในหน่วยงานของตนเอง เพื่อสกัดเป็นองค์ความรู้ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประ... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
เสาร์ 1 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1-2 เมษายน 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดย... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน
พุธ 29 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 29-30 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินภายใน โดยมี รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากคุณพีณา จันทะแก... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
จันทร์ 20 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 19-20 มีนาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online System) สำหรับเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยในวันที่ 19 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวย... >> อ่านต่อ


โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา
จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา โดย ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์... >> อ่านต่อ


ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน รวมถึงให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ที่ประชุมรับทราบ  >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่ตาก (16-17 ก.พ. 60)
พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ซินเนีย รัติภัทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินง... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่พิษณุโลก
พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยมีรองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร หัวหน้าสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงา... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่น่าน (14-15 ก.พ. 60)
อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่่ร้อยตรีสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านน... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พื้นที่ลำปาง
พุธ 8 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     8 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาระบบและติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และรองศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประกั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 81 - 90 ทั้งหมด 95


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา