โลโก้เว็บไซต์ บทความ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานอธิการบดี
จันทร์ 28 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

...สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วม...โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานอธิการบดี วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำแผนของหน่วยงานให้มีคุณภาพ มีหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม หารือ ทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานเข้าสู่การดำเนินงานของสำนักงานอธิการ... >> อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี (กิจกรรรมที่ 3 การประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน)
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

...สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ...จัด "โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานภายใต้การบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี (กิจกรรรมที่ 3 การประเมินผลการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน) วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และตัวหน่วยจากหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วม หารือ ทำความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานไปพร้อมกัน ในมาตรฐานเดียวกันและพัฒนาการดำเนิ... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จันทร์ 29 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  29-30 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี และโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า เป็นวิทยากรให้ความรู้... โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่... >> อ่านต่อ


โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx)
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  25-26 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงภาพรวมขององค์กร ในลักษณะส... >> อ่านต่อ


โครงการกำกับติดตามข้อมูลคุณภาพ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จันทร์ 15 พฤษภาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการกำกับติดตามข้อมูลคุณภาพ  ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  15-16 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก…รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามข้อมูลคุณภาพ หารือแนวทางปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ สน... >> อ่านต่อ


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
พฤหัสบดี 6 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

...วันที่ 6 เมษายน  2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี  ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสัการะวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ... >> อ่านต่อ


สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุุม โดย ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายและนำสู่การปฏิบัติ ร่วมหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำข้อมูล SWOT เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการ จัดทำยุทธศาสตร์และจัดทำตัวชี้วัดของสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้ในการจัดความเชื่อมโยงลงสู่การทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่... >> อ่านต่อ


ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาระบบการวางแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรให้สอดคล้องเป็นไปตามภาระกิจและเป้าหมายที่หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีถือปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ ข้อดีและข้อเสียของการนำระบบเข้าช่วยในการดำเนินงาน โดยมีผู... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนาและประชุมจัดทำรายงาน/วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2565
จันทร์ 5 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

   สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนาและประชุมจัดทำรายงาน/วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหา... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563
พุธ 27 ตุลาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดให้มี “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออน์ไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการตรวจประเมินฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน 1. ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง ประธานคณะกรร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 297


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา