โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันฯ (24-26 ก.พ. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันฯ (24-26 ก.พ. 60)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา
          วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย รศ.ดร. ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา