โลโก้เว็บไซต์ อบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(29-30มี.ค.60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน(29-30มี.ค.60)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 เมษายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา