โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา