โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 พฤษภาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ มทร.ล้านนา ตาก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยาการให้ความรู้ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ณ คณะว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา