โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา