โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit)
            การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Site Visit) ครั้งนี้ ได้ทำการตรวจประเมินหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา