โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพภายใน พื้นที่เชียงราย | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน พื้นที่เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 พื้นที่เชียงราย
   วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาและงานประกันคุณภาพการศึกษา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา