โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารฯ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กรกฎาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจฯ
   วันที่ 26-27 กรกฏาคม 2560 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา