โลโก้เว็บไซต์ ติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามผลการดำเนินงานรายตัวบ่งชี้ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา