โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา 18-19 ส.ค. 60 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มทร.ล้านนา 18-19 ส.ค. 60

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา