โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา
     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้นำบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันของมหาวิทยา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา