โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสายสนับสนุน  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาจัดทำรายงานการประเมินตนเอง หน่วยงานสายสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา