โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(31 ส.ค.-1 ก.ย. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(31 ส.ค.-1 ก.ย. 60)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กันยายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา