โลโก้เว็บไซต์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(30 พ.ย.-1 ธ.ค. 60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช. ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ(30 พ.ย.-1 ธ.ค. 60)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559 (วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ)
          สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกับงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเทคโลยีและสหวิทยาการ จัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2559 ในว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา