โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ(23-24ธ.ค.60) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ(23-24ธ.ค.60)

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 ธันวาคม 2560 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560
         สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา