โลโก้เว็บไซต์ โครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินฯ (9-10มี.ค.61) | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินฯ (9-10มี.ค.61)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 มีนาคม 2561 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
     สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้และทักษะการประเมินของผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา