โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบฯ ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2562
     วันที่ 4 มกราคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2562 โดย ผศ.นทีชัย ผัสดี ผู้อำนวยการสำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา