โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)
     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษานำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา