โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 เมษายน 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย
     วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการประชุมคณะทำงานบริการความเสี่ยงระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมี ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา