โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนาโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”
     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ขึ้น ทั้งนี้วิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจากบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา