โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา จาก มทร.พระนคร | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านกิจกรรมนักศึกษา จาก มทร.พระนคร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านกิจการมนักศึกษา จาก มทร.พระนคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางจิติมาทองเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหา...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา