โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มีนาคม 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.นทีชัย ผัสดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งอาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานสนับสนุนและพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรระหว่างเครือข่ายและผู้สนใจ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อใช้ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาต่อไป

          ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดนิทรรศการการนำเสนอผลงาน ส่งบทความ โปสเตอร์ รวมถึงการนำเสนอภาคบรรยาย แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา นอกจากนี้ยังเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ทั้ง 7 ประกอบด้วย

CoP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรียนรู้แบบ Active
CoP2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
CoP3 การบริการวิชาการ : บริการวิชาการเสริมสร้างสุข
CoP4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม
CoP5 การบริหารจัดการ : การพัฒนาการบริหารจัดการกับการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร
CoP6 การประกันคุณภาพการศึกษา : การประยุกต์นวัตกรรมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP7 การพัฒนานักศึกษา : กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบัณฑิต

          ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดการประกวดบทความและโปสเตอร์แนวปฏิบัติที่ดี "การจัดการความรู้สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" ขึ้นด้วย โดยมีบุคลากรของ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัล ดังนี้

          รางวัลบทความดีเด่นเหรียญทองแดง  "แนวทางการจัดซื้อและติดตามรายการวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน" โดย นายวีรภัทร กันแก้ว และ นายจิรวัฒน์ แก้วรากมุก

          โปสเตอร์ รางวัลชมเชย   "การจัดเก็บสื่อมัลติมิเดียเพื่อให้บริการสืบค้นภายในองค์กรของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา" โดย นายพิษณุ พรมพราย, นายจักรินทร์ ชื่นสมบัติ, นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์,น.ส.สุธาสินี ผู้อยู่สุข, น.ส.รัตนาภรณ์ สารภี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา