โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 สิงหาคม 2562 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการความเสี่ยง” ขึ้น ทั้งนี้วิทยากรให้ความรู้ได้รับเกียรติจากบุคลากรจาก สำนักงานคลังเขต 5 ดังนี้ 1. น.ส.วาสนา เกษณา นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ 2. น.ส.อินทิรา ฉัตรมงคล นักวิชาการคลังชำนาญการ 3. น.ส. กรรณิการ์ จันต๊ะวงศ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ 4. นางณัฏฐพร พงษไพบูลย์ นักวิชาการคลังชำนาญการ

     โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกระบวนการการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและเกิดผลลัพท์ที่ดีตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้บริหาร บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 75 คน ณ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา