โลโก้เว็บไซต์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ  มทร.ล้านนา  เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประธานสภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมประธานสภาคณาจารย์ฯ ทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายไพโรจน์  ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เข้าร่วมการประชุมของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การตรวจสอบภาครัฐกับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา”และการประชุมของที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยวิสามัญครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  ณ ห้อง SCC 2540  อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี   

               การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศจำนวน 48 แห่ง   ตลอดจนพันธกิจร่วมกันในการพัฒนางานอุดมศึกษาของชาติ   ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ปทสท.) ถือเป็นเครือข่ายองค์กรระดับอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่ง  โดยปกติจะมีการจัดประชุมสามัญจำนวน 4  ครั้งต่อปี

 

 

ภาพ/ข่าว สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                      ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา