โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563  | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 ตุลาคม 2564 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 1182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดให้มี “การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันประจำปีการศึกษา 2563 รูปแบบออน์ไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการตรวจประเมินฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน

1. ผศ.แก้วตา  ขาวเหลือง ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน

2. ผศ.เสาวณี  ใจรักษ์  คณะกรรมการตรวจประเมิน

3. ผศ.ดร.อำนาจ  จำรัสจรุงผล คณะกรรมการตรวจประเมิน

4. ผศ.ดร.เสนีย์  พวงยาณี คณะกรรมการตรวจประเมิน

5. ผศ.ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ์ คณะกรรมการตรวจประเมิน

          ในการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีกิจกรรม ดังนี้

  • การสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร
  • การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การตรวจสอบหลักฐาน ในรายงานประเมินตนเอง (SAR) และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
  • การตรวจเยี่ยมคณะ วิทยาลัยฯ และพื้นที่

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีเปิด พิธีปิดและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจประเมินในทุกองค์ประกอบ ตัวชี้วัด เป็นอย่างดีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา