โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนาและประชุมจัดทำรายงาน/วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2565 | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนาและประชุมจัดทำรายงาน/วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 885 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนาและประชุมจัดทำรายงาน/วิพากษ์รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 5-6 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมหารือในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

   ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้ชี้แจ้งวัตถุประสงค์และนำเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา(IQA RMUTL) ร่วมกับสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ทั้งนี้มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับสถาบันและผู้รับผิดชอบข้อมูลพื้นฐาน (common data set)ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมหารือ ทดสอบการใช้ระบบฯ เพื่อยกระดับในการกำกับติดตามข้อมูลด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเข้ากับการดำเนินงานปกติของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา