โลโก้เว็บไซต์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี | สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย ประเสริฐ อุประทอง จำนวนผู้เข้าชม 264 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุมหารือเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี เพื่อพัฒนาระบบการวางแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรให้สอดคล้องเป็นไปตามภาระกิจและเป้าหมายที่หน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีถือปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้บรรยายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการ ข้อดีและข้อเสียของการนำระบบเข้าช่วยในการดำเนินงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ได้หารือร่วมกับ สำนักวิทยะบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา